ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ БАРБАРОН!“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„СПЕЧЕЛИ БАРБАРОН!“

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР.

1. Играта „Спечели барбарон Tedi!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.

2. Вземайки участие в играта, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта „Спечели барбарон Tedi!“  (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.

3. Играта се организира и провежда за територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

4. Играта е с продължителност от 00.00 ч. на 27.06.2022г. до 23.59 ч. на 31.07.2022г. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.promo.tedi.bg.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

5. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили възраст 18 години.

5.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

5.2. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници и да не предостави награда на спечелил участник, при установени нарушения по горната точка.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.

6. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

7. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 /два/ продукта с вкус по избор с търговската марка Tedi Play, наричани по-долу „продукти“. Продуктите, участващи в играта не са обозначени със специална маркировка.

8. При закупуване на два продуктапо избор с търговската марка Tedi Playи след регистрация на касовата бележка на уебсайта: www.promo.tedi.bg, участникът участва в томбола за спечелване на наградите, упоменати в т.11.1.

9. Продуктите Tedi Play ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), но регистрирането на касови бонове, участието в играта на www.promo.tedi.bg и възможността за спечелване на награда ще бъде възможно в периода 27.06.2022г, 00:00ч -  31.07.2022 23:59ч.,

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?

10. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

10.1. Да закупи, в периода на провеждане на Играта, в съответния търговски обект, участващ в Играта, 2 /два/ продукта по избор с търговската марка Tedi Play и да регистрира касовата бележка на уебсайт: www.promo.tedi.bg за участие в томболата за спечелване на наградите, описани в т.11.1.

10.2. Един касов бон може да се регистрира само веднъж и да спечели само една награда.

10.3. Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е ограничен.

10.4. Кои касови бонове се считат за валидни за участие?

10.4.1.  За валиден се счита касов бон, издаден в периода – от 27.06.2022 г. до 31.07.2022 г. Касовите бонове с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.

10.4.2. За валиден се счита всеки  касов бон, в който фигурират, като закупени, два продукта Tedi Play.

10.4.3. В случай, че на касовият бон, поради специфики на системата за отчетност, използвана в съответния обект не се вижда името на марката – Tedi Play се изисква снимка на касовата бележка, заедно със закупените продукти.. Снимката по предходното изречение следва да се прикачи на сайта при регистрацията за участие. При съмнение за злоупотреба Организаторът си запазва правото да провери дали по отношение на касовия апарат в съответния обект са налице споменатите технически ограничения.

10.5. Наградите ще бъдат изтеглени на томболен принцип, чрез специализиран софтуер в за  пет различни периода, както следва:

-          За Период 1: теглене на 04.07.2022г за касови бележки, регистрирани в седмица 27.06 – 03.07. 2022г.

-          За Период 2: теглене на 11.07.2022г за касови бележки, регистрирани в седмица 04. 07 – 10.07. 2022г.

-          За Период 3: теглене на 18.07.2022г за касови бележки, регистрирани в седмица 11.07 – 17.07. 2022г.

-          За Период 4: теглене на 25.07.2022г за касови бележки, регистрирани в седмица 18.07– 24.07.2022г.

      -    За Период 5: теглене на 01.08.2022г за касови бележки, регистрирани в седмица 25.07 – 31.07.2022г.

10.6. Всеки валидно регистриран касов бон участва в последващи тегления за другите периоди на Играта, с изключение на печелившите от предходно теглене касови бележки. 

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД.

11.      Награди:

11.1. 50 Tedi барбарона.

11.2.  За спечелване на наградите описани в точка 11.1. е необходимо да се регистрира номера на касовия бон, отговарящ на условията на играта.

11.3. Наградите се теглят на седмична база, по периоди, както следва:

-  по 10 Tedi барбарони за петте периода , описани в точка 10.5.

12. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

13. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

14. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

15. В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък. За тази цел всеки печелившият участник получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият участник трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера или лично.

16. Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

17. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

Раздел VI. ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

18. Всеки потребител, спечелил награда по т.11.1., ще получи телефонно обаждане на номера, с който е направил своята регистрация на www.promo.tedi.bg и е регистрирал съответния печеливш касов бон.

19. Организаторът се свързва с всеки спечелил участник на телефонния номер, който той е предоставил в срок до 10 дни след приключването на играта, като изисква от него да посочи адрес за доставка на наградата.

20В случай, че след няколко опита, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посоченият от него телефонен номер или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, той губи правото си да получи наградата.

21. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не предоставят коректни данни за доставка, имена или телефонен номер.  

22. Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка, съгласно т.19 от настоящите официални правила.

23. Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа или съгласно актуалните условия на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

24. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта или получаване на награда, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

25. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният го уведомява, чрез обаждане на посочения телефонен номер, за адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и за срока, в който може да си я потърси там.

26. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

27. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 месец, след края на Играта, като разходите за доставката на наградата, в този случай, се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

28. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при доставката.

29. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

30. Всеки печеливш участник се съгласява името му и последните четири цифри от телефонния му номер да бъдат публикувани на уебсайта: www.promo.tedi.bg.

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

31. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

32. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата www.promo.tedi.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VIII­­. ДРУГИ.

33. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на www.promo.tedi.bg

34. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

©2022г.  | “Тимбарк България” ЕООД